h1

Dr. Diana Nedelcea: “Tracia era patria orfismului” – fragment din studiul “Începuturile creştinismului pe ambele maluri ale Dunării”

aprilie 27, 2007

TRACIA ERA PATRIA ORFISMULUI

fragment din studiul ” Inceputurile crestinismului pe ambele maluri ale Dunarii „

Biserica este „maica spirituală a neamului, care a născut unitatea limbei şi unitatea etnică a poporului, ea care domneşte puternic dincolo de graniţele noastre şi e azilul de mântuire naţională în ţări unde românul nu are stat” 1). O definiţie care poartă amprenta genialităţii lui Eminescu, deosebit de actuală, în condiţiile în care românii, necuprinşi de-a lungul istoriei, în graniţele fireşti ale neamului, au văzut în biserică instituţia ocrotitoare şi călăuzitoare, care le–a menţinut speranţa şi unitatea în „cuget şi-n simţiri”. Orice istorie a acestei instituţii cuprinde şi religia şi viaţa religioasă a conaţionalilor noştri, indiferent de spaţiul geografic locuit .

Preotul prof. dr. Mircea Păcurariu, renumit teolog şi istoric al Bisericii naţionale, formulează o definiţie unanim acceptată: „Istoria Bisericii Ortodoxe Române este disciplina teologică şi istorică – în acelaşi timp – care cercetează critic şi înfăţişează sistematic viaţa creştină la români şi dezvoltarea pe care a luat-o Biserica românească în cursul veacurilor, în toate locurile care alcătuiesc Patria noastră, precum şi raporturile ei cu celelalte Biserici şi confesiuni creştine” 2)

Componentă esenţială a culturii traco-geto-dace, religia a fost obiect de studiu pentru o serie de cercetători, de la Herodot la Mircea Eliade. Vasile Pârvan vorbeşte de elemente precreştine în cadrul protoistoriei Daciei 3). Etnogeneza tracilor are loc într-un spaţiul geografic întins, de la Marea Egee până la Carpaţii Nordici şi Munţii Balcani. Despre religia tracilor şi geto-dacilor avem ample mărturii. Herodot este primul mărturisitor: „Iată în ce fel se socot ei nemuritori: credinţa lor este că ei nu mor, ci că cel care piere se duce la Zalmoxis – divinitatea lor pe care unii îl cred acelaşi cu Gebeleisis[…]. Ei nu recunosc alt zeu afară de al lor 4). Mircea Eliade amendează opinia lui Herodot, Zalmoxis şi Gebeleizis fiind două divinităţi distincte: „Structurile lor sunt diferite, cultele lor nu seamănă [···]Zalmoxis n-are nimic din atribuţiile unui zeu al furtunii” 5). Mai târziu, observă Mircea Eliade, Posidonius şi Strabon identifică zeul Zalmoxis cu marele preot: „Pe scurt, cultul lui Zalmoxis este dominat de un mare preot care trăieşte solitar pe vârful muntelui, fiind totodată asociatul şi sfetnicul regelui; acest cult este pitagoricean pentru ca exclude mâncărurile din carne. Nu ştim în ce măsură structura iniţiatică şi eshatologică a «misterului» lui Zalmoxis mai supravieţuia în epoca lui Strabon. Dar autorii antici vorbesc despre anumiţi eremiţi şi oameni religioşi şi probabil că aceşti «specialişti ai sacrului» prelungeau tradiţia «misterică» a cultului lui Zalmoxis” 6).

Zalmoxis a rămas divinitatea supremă a daco-geţilor, întemeietorul unei religii iniţiatice, misterice, a unei „credinţe într-o post-existenţă în forme materiale analoage vieţii terestre–credinţă pe care o întâlnim şi la egipteni, la perşi, la celţi sau la germani – dovedeşte nivelul superior al gândirii religioase al daco-geţilor” 7).

Religia tracilor din sudul Dunării a trezit interesul şi curiozitatea grecilor, interferenţele între cele două culturi fiind astfel fireşti: „Primii greci (aheii) erau înrudiţi cu traco-geţii, provenind şi ei din zona carpato-danubiană şi chiar după relatările lui Homer, trăiau încă alături de comunităţi traco-gete (canonu din Triphylia). Era normal ca traco-geţii să-i fi influenţat în multe privinţe pe vechii greci (zeităţi comune, personaje legendare, tradiţii, obiceiuri )” 8).

Între cei şapte înţelepţi ai grecilor şi precursori ai filosofiei greceşti, Diogenes Laertios îi aşează şi pe tracii Zalmoxis şi Orfeu, „Credinţa în nemurirea sufletului este „proprie traco-geţilor, cu influenţe speciale asupra comportamentului acestora: curajul, lipsa fricii de moarte, eroismul. Dar şi cu>>>continuarea aici>>>

Reclame